top of page

Privacy verklaring

Massagepraktijk vitaal Massagepraktijk vitaal, gevestigd aan Paradijsvogelstraat 11, 9713bv, Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Www.massagegroningen.com Paradijsvogelstraat 11, 9713bv, Groningen +31644124358

 

Massagepraktijk vitaal is de Functionaris Gegevensbescherming van Massagepraktijk vitaal Hij/zij is te bereiken via massagepraktijkvitaal@gmail.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Massagepraktijk vitaal verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Bankrekeningnummer (als je via de factuur via bank betaald, is jouw bankrekeningnummer automatisch bij ons bekend, deze wordt verder niet actief opgeslagen)


 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via massagepraktijkvitaal@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.


 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Massagepraktijk vitaal verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld bij ziekte van de masseur om af te kunnen bellen, of om een afspraak te verzetten

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Massagepraktijk vitaal verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


 

Geautomatiseerde besluitvorming

Massagepraktijk vitaal neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Massagepraktijk vitaal) tussen zit. Massagepraktijk vitaal gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

*wix.com,  hier is mijn website ondergebracht en het bookingssysteem, deze slaat je gegevens op om een volgende boeking makkelijker te maken

*mailchimp, emailmarketing systeem hier zit jouw emailadres en naam in opgeslagen om jou een nieuwsbrief te kunnen sturen.

*informer online, boekhoudprogramma, als je een factuur ontvangt gebruik ik hierin jouw gegevens, deze worden in dit programma opgeslagen

*gmail, emailprogramma,


 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Massagepraktijk vitaal bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

(Categorie) persoonsgegevens  wettelijke bewaartermijn, tenzij jij aangeeft deze te verwijderen

Personalia                                  wettelijke bewaartermijn, tenzij jij aangeeft deze te verwijderen                         

emailadres                                  Tot dat jij je uitschrijft, zodat jij je nieuwsbrief krijgt

Enzovoort                                   wettelijke bewaartermijn


 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Massagepraktijk vitaal verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. bijvoorbeeld je mailadres importeren in Mailchimp. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Massagepraktijk vitaal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Massagepraktijk vitaal gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Massagepraktijk vitaal gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we bevatten onze nieuwsbrieven tracking cookies om bij te kunnen houden bijvoorbeeld hoeveel mensen de nieuwsbrief hebben geopend.

 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. daarnaast kun je je op elk moment uitschrijven van de nieuwsbrief.

 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld sociale media-bedrijven (geïnstalleerde facebook app). En analytische cookies zodat ik kan zien hoeveel bezoekers er op mijn pagina zijn. .

 

Cookie: Googly Analytics

Naam: _utma

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar


 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Massagepraktijk vitaal en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar massagepraktijkvitaal@gmail.com.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Massagepraktijk vitaal wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Massagepraktijk vitaal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op 0644124358 of via massagepraktijkvitaal@gmail.com

 

We hopen jou hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

bottom of page